مزایده و مناقصه

بخش اطلاع رسانی مزایدات و مناقصات سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری سنندج


بوفه شماره 6 پارک امیریه

تاریخ دریاف اسناد: 1396/3/29 لغایت 1396/4/7

محل دریافت اسناد: کمربندی آبیدر ، باغ شهدای 28 دی، سازمان پارکها و فضای سبز

دکه شماره 2 پارک کودک

تاریخ دریاف اسناد: 1396/3/29 لغایت 1396/4/7

محل دریافت اسناد: کمربندی آبیدر ، باغ شهدای 28 دی، سازمان پارکها و فضای سبز

 

 

 


مزایدات گذشته
رستوران زیویه در میدان حجاب

تاریخ دریاف اسناد: 1396/3/4 لغایت 1396/3/17

محل دریافت اسناد: کمربندی آبیدر ، باغ شهدای 28 دی، سازمان پارکها و فضای سبز

دکه شماره 2 پارک محمدی

تاریخ دریاف اسناد: 1396/3/4 لغایت 1396/3/17

محل دریافت اسناد: کمربندی آبیدر ، باغ شهدای 28 دی، سازمان پارکها و فضای سبز

واگذاری دکه شماره 7 واقع در پارک امیریه

جزئیات وجود ندارد

واگذاری بوفه کوهستان واقع در کمربندی آبیدر

جزئیات وجود ندارد